HBK styrelsemöte 08-12-28

Styrelsens uteslutningsmöte är inget att fira. Däremot är det viktigt att påminna om den.

Syftet är att sprida information om styrelsens arbetsmetoder i ett ärende av denna allvarliga karaktär.

HBK styrelsemöte 08-12-28
I mötet som genomfördes per telefon deltog samtliga ledamöter och suppleanter.

I § 125 under rubriken Val att justera protokoll står skrivet att Gunnar (efternamnet utelämnat här) HBK-web admin, adjungerad styrelsemedlem vid detta möte valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Här lyckades man få med två formella fel i samma paragraf. Gunnar kan aldrig adjungeras som styrelsemedlem. Styrelsen utses av årsmötet. Han var adjungerad; inget annat. Det andra felet var att Gunnar utsågs att justera protokollet. I styrelsen kan endast ledamot utses till justeringsman. Genom detta fatala fel är protokollet formellt sett ogiltigt, så också de i protokollet antecknade besluten.

Antingen missade revisorn detta vid granskningen eller så struntade han helt enkelt i det. Med tanke på protokollets allvarliga innehåll var revisorns agerande eller snarare brist på agerande anmärkningsvärt.

I § 126 skriver man att ”Redan innan 2008-12-11 beslutade styrelsen i styrelserummet att medlemmar enligt bifogad bilaga skulle stängas av från hemsidan så snart webadm ansåg det nödvändigt om inga andra åtgärder hjälpte för att få lugn och ro på hemsidan”.

Om nu mot förmodan det som står i protokollet är sant, uppkommer omedelbart frågorna: Varför nöjde sig styrelsen med att ge instruktioner till webadmin? Varför kontaktades inte de som direkt berördes av beslutet? De fanns ju uppenbarligen på en lista. Det mest sannolika är att beslutet är en efterhandskonstruktion.

Styrelsen fattade sitt beslut i ”styrelserummet”. Detta är en avskärmad del av hemsidan tillgänglig endast för styrelseledamöter och webbare. I de då gällande stadgarnas § 18, femte stycket stod att ”styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande”.

Formellt sett finns inget hinder mot att styrelsen möts i ”styrelserummet” men ett grundläggande krav är att även de mötena protokollförs. Genom att protokollen inte är tillgängliga för medlemmarna går det inte att kontrollera om det finns ett protokollerat beslut i enlighet med vad styrelsen påstår. Mötets och beslutets existens kan starkt ifrågasättas.

Eftersom mitt namn finns med i bilagan till protokollet och jag stängdes av från hemsidan den 11/12, måste jag rimligen dessförinnan ha motarbetat lugn och ro på hemsidan. Jag återkommer då till den fråga jag ställde redan för drygt ett år sedan: Vad hade jag gjort, sagt eller skrivit som störde lugnet på hemsidan? Och – och det är inte mindre viktigt – om jag nu hade stört, varför kom det i så fall ingen som helst förvarning? Eftersom vare sig Håkan eller styrelsen kunnat ge något svar på den frågan är det rimligen så att det inte finns något svar att ge. Jag ryser fortfarande av olust när jag tänker på konsekvenserna av detta.

Lite längre ner i samma paragraf skriver man att ”de som registrerat sig hos husbilsklubben.com eller genom att medverka med sitt namn på det utskick som gjorts illegalt till medlemmarna i HBK för att ifrågasätta klubbstyrelsen och webadministrationens åtgärder har därmed grovt brutit mot Husbilsklubben.se stadgar och forumregler”.

Det mailutskick som gjordes till HBK-medlemmarna den 19/12 ’08 var inte – jag upprepar: var inte – illegalt. Legaliteten prövades i förväg hos Datainspektionen. Styrelsens formulering i protokollet är därför vilseledande och lögnaktig. Det kan dessutom aldrig vara ett brott mot HBK:s stadgar att registrera sig på en annan hemsida så länge en sådan åtgärd inte uttryckligen är förbjuden i stadgarna. Det måste krävas något mer.

Grunden för uteslutning måste alltid vara en aktiv och uppsåtlig handling utförd av en enskild medlem. Det går faktiskt inte att bunta ihop ett antal medlemmar och skicka ut dem i kylan utan att det föreligger mycket goda skäl och dessa skäl måste i så fall preciseras. Här har styrelsen handlat katastrofalt felaktigt och revisorn – som vanligt – inte handlat alls.

Därefter förstärkte man felet genom att upprepa och ytterligare betona det i verksamhetsberättelsen där man avsiktligt vilseledde medlemmarna och fick dem att tro att vi var en samling brottslingar och uppviglare. De som under årsmötet försökte ifrågasätta detta blev utbuade!

Till protokollet finns en tresidig bilaga med 17 medlemmars namn. Av dessa beviljades tolv inte fortsatt medlemskap 2009. I kolumnen för kommentar står angivet för samtliga dessa tolv: ”Registrerad på husbilsklubben.com. Medverkat med namn på illegalt utskick till medlemmarna”. Utskickets legalitet har jag tidigare kommenterat.

Den citerade kommentaren i bilagan är skälet till att fortsatt medlemskap inte beviljades. För att ett medlemskap inte skall beviljas krävs en ansökan om medlemskap. Ingen av oss hade lämnat in en sådan. Vi var ju redan medlemmar. För att styrelsen skall kunna avbryta ett existerande medlemskap krävs ett beslut om uteslutning.

Här blir historien smått patetisk. Protokollet visar att vi ej beviljats fortsatt medlemskap och det har tf ordföranden muntligt bekräftat för mig. Revisorn har sagt (till en annan person) att ”ja, det står så i protokollet men det är ju i praktiken fråga om en uteslutning”. Kassören har mailat till mig att jag blivit utesluten. I verksamhetsberättelsen står båda dessa versioner samt en tredje: ”De har uteslutit sig själva”.

När jag fick protokollet per mail från sekreteraren var bilagan svärtad med undantag för det stycke som gällde mig. Med hjälp av en datakunnig person avlägsnades svärtningen och all information blev läsbar.

Det var med viss förvåning jag tog emot protokollet. Jag hade nämligen inte bett att få det. Däremot hade jag sedan den 15 december ’08 enträget begärt att få det protokoll eller de delar av det som återgav ett beslut man påstod sig ha tagit redan långt tidigare under 2008 rörande mitt medlemskap. Det protokollet fick jag dock aldrig, sannolikt beroende på att det inte existerade.

Sammanfattning
Jag överlämnar till läsaren att själv bedöma det jag här ovan beskrivit. Kanske kan det styrka en och annan HBK-medlem i tanken att det krävs förändringar för att HBK skall kunna uppfattas som en demokratiskt styrd ideell förening med den öppenhet som krävs från myndighetshåll.
Det har nu gått ett år sedan styrelsen fattade sitt beslut. Nästan alla frågor är fortfarande obesvarade och så länge de förblir så, kommer denna sorgliga historia att leva vidare.
Jag vill slutligen betona att själva idén med HBK är fantastisk och klubben är fylld av intressanta och intresserade medlemmar. Det finns dock en gräns för hur medlemmar i en ideell förening får behandlas och den har web och styrelse i det här fallet grovt överträtt.


© Copyright –2009 husbilsforumet.se| |