Slarvigt skrivet, fru ordförande!

När man framför något muntligt och det blir fel kan man oftast urskulda sig med att det var inte så jag menade eller du måste ha missförstått mig. När man däremot fäster ord på pränt, blir det en helt annan sak: Skrivet är skrivet. Särskilt viktigt att tänka efter noggrant är det givetvis när man som ordförande skriver till ett antal medlemmar och meddelar att deras medlemskap i klubben upphör; en mycket allvarlig åtgärd.

Vi har som inlaga i ett mail tagit emot ett brev från Husbilsklubben.se daterat den 29 december 2008 och undertecknat av ordföranden.

Fru ordföranden har bildligt talat satt ett skaft på lagboken (klubbens stadga och forumregler) för att använda den som tillhygge mot oss. Om man gör så, är det viktigt att man själv eller någon i ens omgivning har en viss juridisk kompetens, annars riskerar det att bli pannkaka av alltsammans.

I brevets första mening introduceras ett för klubbens stadgar okänt begrepp: - - inte bevilja dig fortsatt medlemskap under år 2009. Där borde stått: Styrelsen har beslutat utesluta dig med effekt från den 1 januari 2009. Det begreppet har stöd i stadgarnas §5.

I den andra meningen av brevet blev det också fel. Där står det nämligen att Styrelsen inte behöver motivera sitt beslut . Beslutet gällde enligt brevet ett ”ej beviljat medlemskap under år 2009”. En ansökan om medlemskap i HBK kan avslås utan motivering men eftersom beslutet i vårt fall gäller en uteslutning enligt §5 i stadgarna finns det ingen friskrivning från kravet på motivering.

Nu valde styrelsen att ändå ange grunden för beslutet och det uppskattar vi. Men där blev det fel igen. Man hänvisar till §19 punkt 8 i stadgarna där det står att HBK-styrelsen har rätt att utan motivering avslå medlemsansökan om ett medlemskap kan förväntas skada klubben. Inbetald avgift återbetalas. Ingen av oss har ansökt om medlemskap i HBK. Våra medlemskap har ensidigt sagts upp av styrelsen vilket i praktiken innebär att vi blivit uteslutna.

Styrelsen hänvisar till §5 i stadgarna där det står att Medlem som underlåtit att betala beslutade avgifter, motarbetar HBK:s och medlemmarnas intresse eller på annat sätt bryter mot HBK:s stadgar kan av styrelsen uteslutas. Vidare skriver man att vårt agerande – och då hänvisar man till vår hemsida husbilsklubben.com och vårt mailutskick till medlemmarna – strider grovt mot stadgarna osv.

Detta blir sedan riktigt intressant när styrelsen också hänvisar till §7 i stadgarna. I den paragrafen talas om tolkning av stadgarna och att det i brådskande fall är styrelsen som står för tolkningen när tvekan om tolkningen av stadgarna uppstår eller fall förekommer som inte är förutsatt i stadgarna. Hur kan man å ena sidan hävda att vårt agerande strider grovt mot stadgarna när man å andra sidan uppenbarligen är något osäker och måste ta till sitt tolkningsföreträde i §7 för att motivera sitt beslut? Ekvationen går helt enkelt inte ihop.

Sedan finns det en mening i brevet som vi tyvärr inte förstår och det är: Den föreliggande orsaken till detta förfarande behöver därför inte beaktas. Det vore värdefullt med en förklaring, kanske har meningen en väsentlig betydelse för brevets innehåll.

Så till fru ordförandens inlägg på HBK:s forum.

Vi har sett det förut både från fru ordföranden och klubbens sekreterare: Svepande beskyllningar som inte följs av någon som helst konkretisering. Det duger inte! Om man beskyller någon för klandervärt beteende måste man vara beredd att bevisa sitt påstående. Annars blir det hängande i luften.

"Detta var följd av flera tidigare varningar efter inlägg som varit provocerande. Första reaktionen från dessa på avstängning blev ett antal mail till styrelsen och webadmin som både var hotfulla och kränkande"
Fru ordförande, vi har inget att dölja och uppmanar dig därför att publicera dessa hotfulla och kränkande mail, åtminstone texterna. Om du avstår kan var och en dra sina egna slutsatser kring dessa mails förekomst överhuvudtaget.

"Domännamnet (husbilsklubben.com) registrerades den 10 dec., dagen innan avstängning och alltså inte på grund av denna."
Fru ordförande, äntligen en logisk och sanningsenlig kommentar! Domänen registrerades av en helt annan orsak och den har Hundvakten förklarat på vår hemsida. Hemsidan däremot blev en direkt reaktion från vår sida på avstängningen och inte minst på grund av det faktum att vare sig HBK/web eller HBK/ordförande svarade på våra mail omedelbart i ett så pass allvarligt ärende.

"Vidare är den hemsidan en informationssida full av kritik, smutskastning, kränkningar och förtal mot klubbens ledning".
Fru ordförande, på hemsidan har vi vinnlagt oss om att på ett sakligt och underbyggt sätt bemöta de anklagelser som vi utsattes för främst i de båda inlägg som klubbens sekreterare gjorde under rubriken ”Information från styrelsen” den 13 och 16 december. Om någon förväntar sig att vi stillatigande skall acceptera hur vi behandlas av web och styrelse kan vi bara beklaga den uppfattningen. Fru ordförande uppmanas i likhet med här ovan att exemplifiera vad hon menar med smutskastning, kränkningar och förtal. Att vi framfört kritik är med hänsyn till omständigheterna helt naturligt.

"Samma medlemmar har medverkat med sina namn på ett illegalt utskick till klubbens medlemmar och i detta ifrågasatt styrelsens och webadministrationens åtgärder, vilket är ett grovt brott mot stadgarna.
Fru ordförande, vi har stämt av de legala förutsättningarna för massutskicket med Datainspektionen och fått ett positivt svar. Matrikeln finns tillgänglig för medlemmarna. Några restriktioner för dess användande har inte beslutats av styrelsen eller i alla fall inte kommunicerats till medlemmarna. Innehållet i mailutskicket var av klubbintern natur och innehöll inte reklam eller politiskt eller religiöst budskap. Därmed finns det inget legalt hinder för utskicket. Den centrala meningen i mailet var:
"Vi förstår inte hur styrelsen i en ideell förening kan bete sig på det här viset och inte heller hur man kan tillåta HBK/web att på eget bevåg stänga av medlemmar utan att det finns en begriplig anledning. Vi tror inte att styrelsen var informerad i förväg om avstängningen och sedan hade man tydligen inte kurage nog att återkalla beslutet. Svagt!"

Fru ordförande, vänligen förklara hur hon kan tolka detta som ett grovt brott mot stadgarna! Sex medlemmar (0,2% av utskicket) har återkommit till oss med negativa kommentarer om utskicket. Det kan givetvis finnas fler i ett mörkertal men eftersom vi inte kan belägga det, avstår vi från att kommentera det.

Resten av ordförandens inlägg gäller i första hand HBK:s övriga medlemmar och den lämnar vi utan kommentar. Vad vi däremot saknar i såväl brevet till oss från årsskiftet uteslutna som ordförandens inlägg på forumet är en kommentar kring HBK/web:s agerande den 11 december, dvs beslutet och åtgärden att utan föregående varning stänga av oss från forumet och därmed klubbens egentliga verksamhet. Möjligen kan tystnaden vara föranledd av att styrelsen avkrävts på besked om detta i ett separat mail från en av oss och att man kommer att behandla den frågan vid ett senare tillfälle. Klubbens revisor har fått en kopia av det mailet.


© Copyright –2009 husbilsforumet.se| |